Spotkanie LIFEproETV z przedstawicielami Europejskiego Biura IPPC i Dyrekcją Generalną do spraw Środowiska dotyczące współpracy w zakresie ETV

ETV wykazuje istotny potencjał we wspieraniu wdrażania polityk w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie tych, które odnoszą się do wymagań funkcjonalnych technologii. Wskazanie sposobu wykorzystania tego potencjału jest ważnym czynnikiem, który może wzmocnić wykorzystanie i rozpoznawalność ETV na rynku, a zwłaszcza zwrócić uwagę dostawców oferujących innowacyjne, wysokosprawne technologie, skutkujące ograniczonym wpływem na środowisko danego sektora przemysłu.

Jedną z opcji rozważanych w projekcie LIFEproETV jest stworzenie ścieżki umożliwiającej przekazywanie informacji z programu ETV do tzw. „Procesu Sewilskiego”, w ramach którego na mocy dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED) ustanawiane są dokumenty referencyjne (BREF) dotyczące najlepszych dostępnych technik (Best Available Techniques -BAT). W tym celu, w ramach projektu LIFEproETV, pod koniec lutego zorganizowano spotkanie on-line realizatorów projektu z Europejskim Biurem IPPC ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej w Sewilli oraz Dyrekcją Generalną ds. Środowiska (DG ENV). Wspólna dyskusja pozwoliła na zidentyfikowanie jak takie ścieżki współpracy mogłyby być budowane w praktyce.  Podczas dyskusji wzięto pod uwagę szczególne cechy ETV, potrzeby wynikające z dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (obecnie w trakcie przeglądu) oraz dokumentów referencyjnych BREF, jak również już istniejące powiązania.

Jednym z takich powiązań istniejących już obecnie jest odniesienie się do wartości parametrów wynikających z Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) przy definiowaniu parametrów efektu działania technologii podlegającej weryfikacji w ramach ETV.

Ponadto dla budowania synergii ETV z IED istotne jest to, że technologie zgłaszane do weryfikacji w ramach ETV muszą funkcjonować w warunkach eksploatacyjnych instalacji o wystarczającej wielkości. Jest to warunek konieczny, aby możliwe było uwiarygodnienie, że rozwiązanie będzie także działało w instalacjach o większej skali wykazując odpowiednią efektywność środowiskową, skutkującą niskim poziomem oddziaływania technologii na środowisko w jednym lub kilku aspektach, np. zmniejszona emisja zanieczyszczeń, ograniczone zużycie lub zwiększony odzysk/recykling energii/wody/surowca itp. W procesie określania BAT stosuje się podobne kryteria.

ETV wymaga, aby technologia do weryfikacji wykazywała poziom gotowości technologicznej (TRL) co najmniej 7 tj. prototyp systemu zademonstrowany w warunkach eksploatacyjnych.  Stwarza to możliwość włączenia technologii o parametrach działania zweryfikowanych w ramach ETV do dokumentów referencyjnych BREF, gdyż taki sam poziom TRL wymagany jest w przypadku identyfikacji „Nowych Technik”, jak również w ogólnym podejściu do ustalania BAT oraz poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami – (BAT-AEL) i poziomów efektywności środowiskowej związanych z BAT (BAT-AEPL).

Należy jednak zwrócić uwagę na dwa ważne aspekty. Po pierwsze, obecnie dokumenty referencyjne BREF koncentrują się na sprawdzonych Najlepszych Dostępnych Technikach (BAT), a nie na Nowych Technikach (chociaż te ostatnie mogą zyskać większe znaczenie w zmienionej dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych). Po drugie, definicja „BAT” jest szersza niż definicja technologii w ETV, ponieważ BAT i BREF obejmują raczej „techniki” (w tym zarówno zastosowaną technologię, jak i sposób, w jaki instalacja jest projektowana, budowana, konserwowana, eksploatowana i wycofywana z eksploatacji), podczas gdy obecnie ETV kładzie nacisk na „technologie” zdefiniowane w normie technicznej ISO 14034: Zarządzanie Środowiskowe – weryfikacja technologii środowiskowych (ETV) jako produkty, procesy bądź usługi.

Innym sposobem wykorzystania ETV w zakresie tworzenia dokumentów referencyjnych BREF oraz wsparcia dla wdrażania dyrektywy IED jest stworzenie mechanizmu przekazywania informacji przez Sekretariat ETV o zweryfikowanych technologiach dedykowanych konkretnej branży lub sektorowi przemysłu ujętych w dokumentach BREF, lub które zostały opracowane z uwzględnieniem konkretnego dokumentu referencyjnego BREF.

Wzajemna wymiana informacji pomiędzy Europejskim Biurem IPPC a Sekretariatem EU ETV powinna uwzględniać kluczowe kwestie środowiskowe dotyczące każdego sektora, dla którego opracowywane są dokumenty referencyjne BREF.  Kwestie te są prezentowane na stronach Europejskiego Biura IPPC oraz na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska (DG ENV).  Sygnalizują one potrzebę opracowania konkretnych rozwiązań / technik oraz przedstawiają sposób ich opracowania. Ponadto, kluczowe kwestie środowiskowe mogą wskazać obszary, w których możliwe jest wykorzystanie już zweryfikowanych technologii.

Dyskusja będzie z pewnością kontynuowana z udziałem Sekretariatu EU ETV, natomiast rolą projektu LIFEproETV będzie pełnienie roli katalizatora procesu powiązania ETV z dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych (IED) i dokumentami referencyjnymi BREF dla dostawców technologii oferujących technologie będące potencjalnymi kandydatami do BAT dla przemysłu.