WSPÓŁPRACA

Projekty H2020

Projekty LIFE

        

Projekty GPP

CINDERELA – Nowy model biznesowy gospodarki o obiegu zamkniętym dla wzmocnienia zrównoważonego budownictwa miejskiego

CINERELA to projekt demonstracyjny, którego celem jest jak najszersze zastosowanie wypracowanych w ramach projektu rozwiązań oraz zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów w sektorze budownictwa miejskiego. Aby osiągnąć ten cel, w ramach projektu CINDERELA zostanie opracowany model biznesowy gospodarki o obiegu zamkniętym wraz z rozwiązaniami technologicznymi i zasobem wiedzy w postaci kompleksowej usługi typu „one-stop-shop” (CinderOSS) który umożliwi wykorzystanie surowców wtórnych odzyskiwanych lokalnie/regionalnie ze strumieni odpadów na obszarach miejskich i podmiejskich w budownictwie. Demonstracje pilotażowe CINDERELA posłużą do przetestowania i potwierdzenia możliwości zastosowania poszczególnych elementów cyrkularnego modelu biznesowego oraz usługi CinderOSS w różnych środowiskach funkcjonalnych i systemowych w Mariborze (Słowenia), korytarzu Madryt-Hennares (Hiszpania) oraz Skopje (Macedonia). W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie studium wykonalności na potrzeby weryfikacji technologii środowiskowych (ETV) w zakresie innowacyjnych rozwiązań opartych na SRM.

Projekt CINDERELA jest realizowany przez 13 partnerów z 7 krajów europejskich (Słowenia, Hiszpania, Włochy, Polska, Serbia, Holandia i Macedonia) i koordynowany przez Słoweński Narodowy Instytut Budownictwa i Inżynierii Lądowej.

Strona www: https://www.cinderela.eu/ | Twitter: @CinderH2020 | LinkedIn: CINDERELA Project

REWAISE – Innowacje na rzecz budowania odporności na brak wody i zmiany klimatu dla inteligentnej gospodarki

Głównym celem projektu REWAISE jest stworzenie, przy udziale wszystkich zainteresowanych stron, nowego „inteligentnego ekosystemu wodnego” w oparciu o specjalnie opracowaną inteligentną platformę cyfrową wspomagającą zdecentralizowaną gospodarkę wodną i proces decyzyjny, w celu lepszego zrozumienia prawdziwej wartości wody jako surowca. Rezultatem będzie bezemisyjny, zrównoważony cykl hydrologiczny, zgodny z koncepcją odpornej gospodarki o obiegu zamkniętym. REWAISE umożliwi odzyskiwanie energii, składników odżywczych i materiałów z wody w rzeczywistych środowiskach operacyjnych, dzięki wdrożeniu technologicznych innowacji i nowych metod zarządzania wodą oraz wykorzystaniu sieci 9 żywych laboratoriów w 5 krajach. REWAISE będzie promował pełną wartość wody, biorąc pod uwagę trzy kluczowe czynniki techniczne, ekonomiczne i społeczne:

  • • wartość w wodzie: ekstrakcja minerałów z solanki wody morskiej, odzyskiwanie składników odżywczych ze ścieków oraz przekształcanie całej materii organicznej i biomasy w energię
  • • wartość z wody: rozwój działalności w zakresie zrównoważonych usług i innowacyjnych produktów w całym cyklu wodnym, współpraca ze start-upami i MŚP w celu zapewnienia im uprzywilejowanego dostępu do dużych użytkowników mediów
  • • wartość poprzez wodę: zapewnienie dobrobytu społeczeństwu poprzez udział interesariuszy i wdrożenie nowych metod zarządzania w celu zmaksymalizowania pozytywnych skutków innowacji dla użytkowników i środowiska.

Dzięki wykorzystaniu sieci 9 żywych laboratoriów REWAISE zapewni rzeczywiste warunki użytkowania oraz wdroży innowacje technologiczne i nowe metody zarządzania wodą, przyczyniając się do zwiększenia zaangażowania społecznego, wyeliminowania barier normatywnych i opracowania wspólnych narzędzi cyfrowych w ramach holistycznego podejścia społeczeństwa inteligentnie wykorzystującego wodę. Wypracowane koncepcje będą skalowalne i możliwe do powielenia w innych zakładach użyteczności publicznej w Europie i na świecie, co sprzyjać będzie rozwojowi nowej działalności i zwiększeniu zatrudnienia w sektorze wodnym.

REWAISE wykorzysta system weryfikacji technologii środowiskowych (ETV) do przyspieszenia procesu wprowadzania na rynek i zwiększenia replikacji innowacji przedstawionych w ramach projektu. Wiarygodna ocena technologii zostanie przeprowadzona przez partnera REWAISE (IETU), będącego jedną z unijnych jednostek weryfikujących akredytowanych w zakresie technologii uzdatniania i monitorowania wody.

Weryfikacja technologii środowiskowych ETV obejmie najbardziej obiecujące technologie powyżej poziomu TRL7 oraz ocenę najbardziej dojrzałych technologii (TRL 8-9) w każdym z 3 centrów REWAISE (Śródziemnomorskim, Atlantyckim i Kontynentalnym) w ramach Pilotażowego Programu ETV.

 

Strona www: http://rewaise.eu/ | Twitter: @REWAISE_EU | LinkedIn: rewaise-eu-project

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska
Koordynator projektu LIFEproETV
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
i.ratman-klosinska@ietu.pl

Dołącz do nas na Twitterze

Twitter feed is not available at the moment.

Klauzula

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej LIFE oraz jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska oraz Ministerstwo Rolnictwa, Węgry.