WYNIKI

NASZE PODEJŚCIE W 7 KROKACH

 • OKREŚLENIE POTENCJAŁU ETV W ZAKRESIE AKCEPTACJI I UZNANIA NA RYNKU

  Przeanalizujemy bariery i zdefiniujemy kluczowe punkty wzmocnienia akceptacji i rozpoznawalności ETV na rynku, w tym:
  postrzeganie wartości ETV
  komplementarność i synergię ETV z innymi systemami
  potencjał i umiejętności
  czynniki rynkowe i polityczne
  sposoby komunikacji ETV
  odniesienie EU ETV do innych, realizowanych z sukcesem krajowych programów ETV w UE i na świecie

 • ZBUDOWANIE WIELOSTRONNEGO OBSZARU WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ETV

  Aby wspólnie zbadać potencjał ETV i zaprojektować najskuteczniejsze sposoby budowania jego szerokiej akceptacji i rozpoznawalności na rynku:
  Zbudujemy szeroką społeczność interesariuszy ETV
  będziemy z nimi współdziałać przy realizacji projektu przez organizację wydarzeń oraz media społecznościowe

 • STWORZENIE SPRZYJAJĄCEGO ŚRODOWISKA DLA WYKORZYSTANIA ETV

  Opracujemy i będziemy promować:
  informatory polityczne (Policy Briefs) aby pokazać decydentom i władzom, jak włączyć ETV w szerszą grupę narzędzi wspierających innowacje i MŚP oraz rozwijać silniejsze powiązania z prawodawstwem oraz politykami środowiskowymi UE i państw członkowskich,
  wytyczne dotyczące stosowania ETV dla podmiotów publicznych, aby zielone zamówienia publiczne stały się siłą napędową na rzecz wykorzystania ETV na rynku.

 • POWSTANIE EUROPEJSKIEJ SIECI CENTRÓW WIEDZY O ETV

  Zagwarantujemy, że informacje o ETV znajdą się tam, gdzie MŚP najczęściej poszukują wsparcia poprzez:
  współpracę z unijnymi i krajowymi instytucjami otoczenia biznesu w celu utworzenia Sieci Centrów Wiedzy o ETV,
  wyposażenie członków sieci w odpowiednią wiedzę i materiały o ETV.

 • OPRACOWANIE I URUCHOMIENIE PLATFORMY WIEDZY O ETV

  Stworzymy środowisko cyfrowe dostosowane do potrzeb informacyjnych o ETV dla różnych interesariuszy, tak aby mogli efektywnie korzystać z narzędzia, zawierające:
  zbiór materiałów informacyjnych na temat ETV,
  przewodnik dla wnioskodawców EU ETV,
  narzędzie on-line umożliwiające szybkie sprawdzenie kwalifikowalności technologii do ETV.

 • BUDOWANIE UMIEJĘTNOŚCI I POTENCJAŁU

  Postaramy się rozszerzyć dostęp do usługi ETV w UE poprzez:
  współpracę z jednostkami zainteresowanymi uzyskaniem statusu jednostek weryfikujących technologie środowiskowe oraz jednostkami akredytującymi,
  webinaria coachingowe dotyczące przygotowania się do akredytacji i ustanowienia odpowiednich systemów akredytacji.

 • ZWIĘKSZENIE POZIOMU ŚWIADOMOŚCI I PROMOWANIE ETV

  W celu zwiększenia poziomu świadomości o ETV i promocji systemu:
  opracujemy mapę drogową w kierunku szerokiej akceptacji i rozpoznawalności ETV na rynku,
  zaprojektujemy modelową kampanię promocyjną ETV,
  uruchomimy 6 kampanii promocyjnych ETV w Polsce, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Słowenii i na Węgrzech,
  opracujemy wytyczne dla promocji ETV w oparciu o doświadczenia i wnioski wyciągnięte z kampanii demonstracyjnych i będziemy je promować wśród innych krajów i organizacji, które chciałyby zaangażować się w promocję ETV.

Nasze wyniki

Społeczność ETV

ETV to doskonały system oferujący wiele korzyści różnym podmiotom na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym, a nawet lokalnym. Pomaga wprowadzać innowacje na rynek, gwarantuje ekologiczne efekty działania technologii, wspiera wdrażanie polityk środowiskowych, klimatycznych i innowacyjnych, niweluje ryzyko inwestycyjne oraz dostarcza dowodów wspierających zrównoważone finansowanie.

LIFEproETV dotrze do szerokiego grona interesariuszy, rozwinie z nimi współpracę i zaangażuje we wspólne działania dla wykorzystania potencjału ETV oraz budowania jego akceptacji i uznania na rynku.

LIFEproETV opracuje wytyczne dla podmiotów zamawiających, np. gmin i przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz oferentów w zakresie możliwości i korzyści wykorzystania ETV w procesach przetargowych i budowaniu oferty przetargowej.

ETV w zamówieniach publicznych

Siła nabywcza jednostek publicznych stanowi 14% PKB UE. Dlatego możliwość wykorzystania ETV w zamówieniach publicznych i zamówieniach innowacyjnych jest silnym czynnikiem napędzającym uznanie i akceptację systemu na rynku. Zielony Ład Europejski zachęca i uprawnia instytucje publiczne udzielające zamówień publicznych do przyznawania zamówień na oferty zawierającej wiarygodne informacje na temat wpływu produktu lub technologii na środowisko. Mając na uwadze fakt, iż stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych będzie wkrótce obligatoryjne, ETV zdecydowanie spełnia kryteria w zakresie rzetelnego źródła informacji, dostarczając zarówno solidnych dowodów na potwierdzenie technicznego i funkcjonalnego działania technologii jak i jej wpływu na środowisko.

Mapowanie krajobrazu konkurencji ETV, synergii 
i rozpoznawalności ETV

Ugruntowane systemy certyfikacji oraz inne programy środowiskowe, wymagane prawem lub dobrowolne, często stanowią konkurencję dla ETV. Dostawcy technologii muszą dokonywać wyborów, które z systemów certyfikacji lub weryfikacji będą najskuteczniejszym wsparciem dla wdrożenia ich technologii lub poprawy konkurencyjności na rynku. Ponadto, atrakcyjność ETV wzrośnie jeśli wykażemy kompatybilność tego narzędzia z innymi, powszechnie uznawanymi programami i systemami środowiskowymi, np. EMAS lub ISO 14000

LIFEproETV podejmie próbę określenia możliwych efektów synergii lub nakładania się różnych elementów ETV z innymi systemami certyfikacji dla różnych obszarów technologii, aby zidentyfikować nisze, w których ETV może rzeczywiście pomóc dostawcom technologii . Postaramy się też wykazać potencjalne ścieżki uznawania danych z testów technologii na potrzeby certyfikacji do weryfikacji. Takie synergie mogą stworzyć nowe możliwości biznesowe dla centrów i jednostek prowadzących badania na potrzeby certyfikacji rozszerzając ich ofertę. Natomiast dostawcy technologii ubiegający się np. o obowiązkowy certyfikat mogliby zaoszczędzić czas i pieniądze na jednoczesnym przeprowadzaniu testów technologii na potrzeby weryfikacji i oceny zgodności.

Aby ustanowić silniejsze powiązania ETV z polityką środowiskową i legislacyjną UE oraz Państw Członkowskich, LIFEproETV zidentyfikuje odpowiednie polityki i programy szczebla UE oraz krajowego dla państw uczestniczących w projekcie. W celu nawiązania dialogu z interesariuszami politycznymi i decydentami na temat skutecznego wykorzystania ETV, opracowane zostaną informatory polityczne (Policy Briefs) przedstawiające sposoby wykorzystania ETV jako narzędzia wspierania polityk i legislacji środowiskowych oraz klimatycznych a także możliwości włączenia ETV w szersze ramy narzędzi wspierających innowacje i MŚP.

Sprzyjające środowisko polityczne

Pomimo oczywistych korzyści płynących z ETV, ram systemu opartych na normach ISO oraz wdrożenia systemu ETV w UE jako programu unijnego, ETV jest słabo powiązany z politykami i legislacją w zakresie środowiska czy klimatu, czy programami na rzecz innowacji. Zielony Ład i nowa Europejska Strategia Przemysłowa podkreślają potrzebę modernizacji przemysłu w oparciu o rozwój i wdrażanie technologii, które zużywają mniej energii, zmniejszają ilość odpadów i pozwalają uniknąć zanieczyszczeń, zgodnie z celami polityki przemysłowej, środowiskowej, klimatycznej i energetycznej.

Zatem ETV może w znacznym stopniu przyczyniać się do transformacji w kierunku zasobooszczędnej, neutralnej dla klimatu gospodarki, jeśli znajdzie odniesienie w unijnych i krajowych politykach oraz programach, które zachęcają do poprawy efektywności środowiskowej przemysłu poprzez innowacje, określają wymogi w zakresie efektów działania technologii dla zastosowań w różnych sektorach przemysłu, odnoszą się do badań, rozwoju i innowacji, stymulują zielone zamówienia publiczne, promują inwestycje w ekologiczne innowacje lub zapewniają zrównoważone finansowanie.

Potencjał, umiejętności i baza wiedzy o ETV

Oprócz sprzyjającego środowiska politycznego, szerokie zastosowanie ETV wymaga wzmocnienia umiejętności, wiedzy i zaplecza, które będą wspierać zrównoważony charakter systemu. Dostawcy technologii muszą lepiej zrozumieć, co i w jaki sposób ETV pomoże im osiągnąć, natomiast nabywcy technologii potrzebują wiedzy na temat systemu, jego wartości i korzyści, jakości, wiarygodności i pewności.

Włączenie nowych obszarów technologicznych ETV do programu ETV może wywołać efekt impulsu, dzięki możliwości przyciągnięcia nowych technologii do weryfikacji, będzie on jednak niewielki przy braku odpowiedniego zaplecza i potencjału weryfikacyjnego dostępnego dla dostawców technologii oferujących innowacje w nowych obszarach technologicznych ETV i w różnych krajach.

LIFEproETV opracuje pakiet wsparcia dla dostawców technologii obejmujący przewodnik dla wnioskodawców ETV wraz z prostym narzędziem samooceny, które pozwoli na szybkie sprawdzenie, czy technologia jest dobrym kandydatem do weryfikacji oraz ocenę korzyści z potencjalnej weryfikacji. Pomoże on przedsiębiorcom lepiej przygotować się do weryfikacji i zaplanować ETV z wyprzedzeniem jako element strategicznego podejścia do komercjalizacji nowego rozwiązania, skracający drogę oraz ograniczający czas i koszty niezbędne do wprowadzenia innowacji na rynek. W ramach bazy wiedzy o ETV, opracujemy zestaw materiałów informacyjnych dostosowanych dla różnych grup interesariuszy. Przeprowadzimy serię seminariów internetowych dla instytucji otoczenia biznesu jako kluczowych podmiotów doradzających firmom w zakresie komercjalizacji technologii i innowacji . Dla wzmocnienia zaplecza weryfikacyjnego, zorganizujemy szkolenia dla podmiotów zainteresowanych utworzeniem jednostek weryfikujących oraz dla jednostek akredytujących zainteresowanych stworzeniem odpowiednich systemów akredytacji.

LIFEproETV will establish a European Network of ETV Knowledge Centers based on business support organisations and equip them with relevant knowledge and materials to ensure that ETV information is there where SMEs most seek support in addressing their innovation and market entrance challenges.

Europejska Sieć Centrów Wiedzy o ETV

Aby ETV był powszechnie uznawany i akceptowany na rynku niezbędne jest zapewnienie powszechnego i łatwego dostępu do informacji o systemie. Uzyskanie informacji o ETV przez stronę internetową programu EU ETV lub kontakt z jednostkami weryfikującymi następuje jedynie wówczas, gdy dostawcy wiedzą o ETV.

Platforma wiedzy ETV

Obecnie informacje na temat ETV są często rozproszone. Znajdują się na stronach internetowych poszczególnych jednostek weryfikujących, na oficjalnej stronie internetowej programu EU ETV, stronami internetowymi operatorów programów ETV na poziomie krajowym. Dostawcy technologii, użytkownicy, nabywcy, inwestorzy, organy finansujące, politycy i decydenci, organizacje wspierające przedsiębiorczość i wiele innych zainteresowanych stron, mają trudności z dostępem do wszystkich niezbędnych informacji o ETV, które byłyby dostosowane do ich potrzeb.

LIFEproETV zbuduje Platformę Wiedzy o ETV w postaci portalu internetowego, która zgromadzi w jednym miejscu zarówno istniejące informacje o ETV, jak i materiały opracowane w ramach projektu. Będą one pogrupowane i udostępnione zgodnie z potrzebami konkretnych grup zainteresowanych tak, aby zapewnić łatwy i szybki dostęp do niezbędnej wiedzy.

LIFEproETV, we współpracy z interesariuszami, opracuje mapę drogową dla zwiększenia rozpoznawalności i akceptacji rynkowej ETV, na podstawie której zaprojektowana zostanie modelowa kampania promocyjna ETV. Model zostanie sprawdzony podczas realizacji 6 demonstracyjnych kampaniach promocyjnych ETV w Polsce, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Słowenii i na Węgrzech. W oparciu o doświadczenia i wnioski wyciągnięte z realizacji kampanii demonstracyjnych, zostaną opracowane wytyczne dla innych krajów i organizacji, które chciałyby zaangażować się w promocję ETV.

Kampanie promocyjne i wytyczne ETV

Aby ETV stał się wiodącym unijnym systemem wsparcia dla wprowadzania nowych technologii środowiskowych na rynek, konieczne są intensywne działania promocyjne i upowszechniające dla budowania świadomości o i silnej marki systemu, obejmujące zarówno grupy docelowe ETV, tj. nabywców i dostawców technologii, jak i innych interesariuszy. Działania te muszą również uwzględniać rozszerzenie Programu EU ETV na nowe obszary technologiczne i geograficzne, w celu zaangażowania krajów spoza Programu Pilotażowego EU ETV.

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska
Koordynator projektu LIFEproETV
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
i.ratman-klosinska@ietu.pl

Dołącz do nas na Twitterze

ETV prove that your #greeninnovation performs! @LIFEproETVproject has just released a new #ETV videoclip! Understand better the scheme based on #ISO14034 and how it can help promoting green #innovations.
https://youtu.be/8p5J8HOHANI

Klauzula

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej LIFE oraz jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska oraz Ministerstwo Rolnictwa, Węgry.