CELE

LIFEproETV STANOWI ODPOWIEDŹ NA KONIECZNOŚĆ ZWIĘKSZENIA ŚWIADOMOŚCI, UZNANIA I AKCEPTACJI ETV NA RYNKU

Istotny wpływ jaki ETV mógłby odnieść w zakresie wsparcia wdrażania zielonych innowacji jest obecnie ograniczony przez brak świadomości, wiedzy i zrozumienia możliwości jakie stwarza ten system. Aby sprostać temu wyzwaniu, we współpracy ze wszystkimi interesariuszami, LIFEproETV będzie:

Budować potencjał i rozwijać umiejętności, wzmacniać infrastrukturę oraz tworzyć bazę wiedzy o systemie, aby ETV stał się narzędziem powszechnie stosowanym w całej UE a MŚP miały łatwy dostęp do informacji i usług weryfikacji

Tworzyć sprzyjające środowisko polityczne dla ETV jako siłę napędową do szerszego wykorzystania ETV na rynkach krajowych i UE dla wsparcia realizacji celów polityki środowiskowej, klimatycznej i innowacyjnej

Rozszerzać promocję systemu na nowe obszary geograficzne i technologiczne.

 

Dążyć do pełnego wykorzystania zrównoważonych zamówień publicznych oraz innowacyjnych zamówień jako głównego czynnika napędzający szersze wykorzystanie ETV

Budować świadomość o ETV wśród dostawców i nabywców technologii, aby uczynić z ETV wiodące narzędzie wsparcia dla wprowadzania na rynek nowych technologii środowiskowych (po stronie podaży) oraz podejmowania przejrzystych, opartych na dowodach decyzji zakupowych dotyczących innowacji (po stronie popytowej)

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska
Koordynator projektu LIFEproETV
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
i.ratman-klosinska@ietu.pl

Dołącz do nas na Twitterze

Twitter feed is not available at the moment.

Klauzula

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej LIFE oraz jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska oraz Ministerstwo Rolnictwa, Węgry.