KONTEKST

ZIELONE INNOWACJE ODGRYWAJĄ WAŻNĄ ROLĘ W OSIĄGNIĘCIU CELÓW EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU

WYZWANIE

Konwencjonalne technologie mogą okazać się nieskuteczne w osiągnięciu ambitnego celu neutralności klimatycznej Europy do 2050r. Potrzebujemy zielonych innowacji dla zmiany obecnego sposobu produkcji i konsumpcji tak, by ograniczyć wpływ na środowisko i efektywniej wykorzystywać zasoby.

Nowe technologie środowiskowe, bardziej niż inne innowacje, odgrywają istotną rolę w wypełnianiu przez przedsiębiorstwa potrzeb i obowiązków w zakresie spełniania wymogów regulacyjnych czy dostosowywania się do nowych wyzwań środowiskowych, stwarzają też nowe możliwości biznesowe. Nowe technologie środowiskowe są również niezbędne do osiągnięcia celów określonych w polityce środowiskowej, klimatycznej i innowacyjnej, a także dla wytyczania coraz bardziej ambitnych norm opartych na efektach działania technologii. Dlatego choć zainteresowanie zielonymi innowacjami stale wzrasta, jednak wprowadzanie ich na rynek stanowi poważne wyzwanie dla ich dostawców.

Wynika to z faktu, że potencjalni użytkownicy technologii podchodzą dość sceptycznie do ich nabycia. Wielu z nich decyduje się na zakup innowacji dopiero po udowodnieniu jej skutecznego działania. Chcą również wiedzieć, czy zastosowanie nowego rozwiązania rzeczywiście przyniesie znaczną poprawę ich efektywności środowiskowej. Stanowi to poważne przeszkody dla skutecznej komercjalizacji zielonych innowacji.

POTRZEBA

Aby wyeliminować te przeszkody, konieczne jest zbudowanie silnej akceptacji i rozpoznawalności rynkowej oraz promocja narzędzi, które dostarczają rzetelnej i wiarygodnej informacji potwierdzającej efekty działania zielonych innowacji oraz przedstawiają w sposób oczywisty dla nabywców korzyści płynące z ich zastosowania .

ETV TO NARZĘDZIE, KTÓRE POMAGA DOSTAWCOM WPROWADZAĆ NA RYNEK ZIELONE INNOWACJE, NABYWCOM ZAŚ DAJE GWARANCJĘ EKOLOGICZNEGO EFEKTU DZIAŁANIA TECHNOLOGII

ETV TO DOBROWOLNY SYSTEM ŚRODOWISKOWY DLA WSPARCIA WPROWADZANIA NA RYNEK ZIELONYCH INNOWACJI

Weryfikacja Technologii Środowiskowych (ETV) to dobrowolny system, który zapewnia wszystkim: dostawcom i nabywców technologii, organom regulacyjnym, decydentom, inwestorom, podmiotom finansującym, spójne podejście do uwiarygodnienia efektu działania innowacyjnych technologii środowiskowych w sposób bezstronny i niezależny by jasno wykazać jakie niosą one korzyści. ETV do 31 grudnia 2022 był wdrażany przez Komisję Europejską w ramach Programu Europejskiego.

System umożliwia weryfikację technologii przetwarzania, wytwarzania oraz oczyszczania a także urządzeń pomiarowych oraz do monitoringu; obejmuje nowe procesy, produkty i usługi. Dzięki procedurom dostosowanym do normy ISO 14034, ETV ma zastosowanie w Europie i na świecie. Weryfikacja dokonana przez stronę trzecią gwarantuje bezstronny i niezależny charakter Świadectw Weryfikacji ETV.

ETV POMAGA DOSTAWCOM W KOMERCJALIZACJI NOWYCH TECHNOLOGII GWARANTUJĄC NABYWCOM EFEKT EKOLOGICZNY ICH DZIAŁANIA

Dla dostawców technologii, Świadectwa Weryfikacji stanowią wiarygodny dowód na ponadprzeciętne efekty działania technologii i korzyści środowiskowe płynące z zastosowania nowatorskiego rozwiązania, co pozwala innowacjom skutecznie konkurować na rynku.

Świadectwa Weryfikacji stanowią rzetelne źródło informacji dla nabywców technologii stwarzając solidne podstawy do podejmowania decyzji o wyborze i zakupie tych rozwiązań, które najskuteczniej pozwolą na rozwiązanie konkretnych problemów środowiskowych. Ponadto, Świadectwa Weryfikacji dostarczają też użytecznych informacji umożliwiających nabywcom lepiej zapoznać się z nową technologią, potwierdzając w sposób jasny jej skuteczność uzyskiwaną dzięki innowacyjności oraz efekt ekologiczny.

POTWIERDZONY EFEKT DZIAŁANIA ZIELONYCH INNOWACJI JEST KLUCZOWY DLA ICH SKUTECZEJ KOMERCJALIZACJI

ETV jest doskonałym narzędziem ułatwiającym firmom komercjalizację innowacji i zwiększanie ich akceptacji na rynku, jednak dostawcy technologii nie korzystają z ETV, ponieważ nie znają tego systemu a nabywcy nie wymagają weryfikacji technologii od dostawców.

Czytaj więcej

ETV skutecznie wspomaga przejrzyste, oparte na dowodach i wartości decyzje zakupowe, w tym podejmowane w trybie zamówień publicznych, jednak nabywcy nie korzystają z ETV przy zakupie nowych technologii, ponieważ nie wiedzą o systemie i możliwościach jakie stwarza, brakuje także wytycznych oraz przykładów dobrych praktyk wskazujących, jak można by wykorzystać ETV w zamówieniach publicznych.

Czytaj więcej

ETV pomaga decydentom i władzom 
w osiąganiu celów środowiskowych, klimatycznych i innowacyjnych, jednak jest on słabo powiązany z tymi politykami, a tym samym jego potencjał jako narzędzia wsparcia polityki nie jest w pełni wykorzystany.

Czytaj więcej

LIFEproETV ODPOWIADA NA TE WYZWANIA POPRZEZ BUDOWANIE POTENCJAŁU, ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY I PROMOCJĘ ETV

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska
Koordynator projektu LIFEproETV
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
i.ratman-klosinska@ietu.pl

Dołącz do nas na Twitterze

Twitter feed is not available at the moment.

Klauzula

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej LIFE oraz jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska oraz Ministerstwo Rolnictwa, Węgry.