Sestanek projekta LIFEproETV z evropskim uradom za IPPC in Generalnim direktoratom za okolje (GD ENV) v okviru možnosti sodelovanja na področju ETV

ETV ima velik potencial pri podpori izvajanju politik krožnega gospodarstva, saj temelji na dokazovanju učinkovitosti tehnologij. Prikaz načinov kako izkoristiti ta potencial predstavlja pomemben dejavnik, ki lahko pospeši in okrepi sprejemanje in prepoznavanje ETV na trgu med ponudniki tehnologij, ki ponujajo inovacije za doseganje večje okoljske učinkovitosti v posameznih industrijskih sektorjih.

Ena izmed možnosti, ki jo naslavlja in želi doseči projekt LIFEproETV je vzpostavitev povezave za prenos informacij iz procesov preskušanja tehnologij z ETV do t.i. „Seviljskega sistema“, ki je zadolžen za pripravo referenčnih dokumentov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BREF) v skladu z direktivo o industrijskih emisijah (IED). V ta namen, je LIFEproETV konec februarja organiziral spletno srečanje z uradom Joint Research Centre, ki pokriva sistem IPPC in Direktoratom za okolje, da bi razpravljali o možnostih sodelovanja. Razprava je omogočila in spodbudila iskanje praktičnih možnosti za vzpostavitev različnih poti sodelovanja, pri čemer so bile upoštevane specifične značilnosti sistema ETV in na drugi strani potrebe sistemov IED (ki je trenutno v postopku revizije) in BREF. Upoštevane pa so bile tudi že obstoječe povezave.

Na primer, že v okviru obstoječe prakse se ugotovitve iz preverjanja z ETV uporabljajo kot referenčne za določanje okoljske učinkovitosti tehnologije za pridobitev statusa najboljše razpoložljive tehnologije (BAT) na trgu. Tehnologije, ki so kandidatke za pridobitev certifikata po ETV, morajo namreč dokazati (npr. podati dovolj celostne podatke), da so bile učinkovite pri uporabi na referenčnih objekti, ki lahko dajejo verodostojne dokaze za realno uporabo, da ima tehnologija možnost nadgradnje in hkrati dokazuje okoljsko učinkovitost. Na primer, da ima za posledico majhen vpliv na več okoljskih vidikov kot so nizke emisije onesnaževal, nizka poraba ali recikliranje energije / vode / materiala itd. Pri določanju BAT tehnologij se uporabljajo podobni kriteriji. ETV zahteva najmanj sedmo stopnjo ravni tehnološke pripravljenosti (TRL), kar pomeni da mora biti delovanje prototipa prikazano v operativnem okolju, to pa povezuje TRL in okvirni sistem “Nastajajoče tehnologije” (angl. »Emerging Techniques«), ki je uporabljen v sistemu BREF. Prav tako pa je ta sistem določanje tehnološke pripravljenosti povezan s pristopom za določanje BAT in z njim povezanih sistemov ravni emisij, povezane z BAT (BAT-AEL) in BAT – ocenjevanje ravni okoljske uspešnosti (BAT-AEPL). Vendar je potrebno opozoriti na dva pomembna vidika. Prvič, BREF se trenutno osredotoča na preizkušene najboljše razpoložljive tehnike (BAT) in ne na nove tehnike (čeprav bi slednje morda lahko imele večjo veljavo v revidiranem IED). Drugič, opredelitev “BAT” je širša od osredotočenosti ETV, saj BAT in BREF zajemajo “tehnike” (vključno z načinom uporabe določene tehnologije in načinom načrtovanja, gradnje, vzdrževanja, upravljanja in razgradnje naprave) in ne tehnologij. Poudarek ETV temelji na “tehnologijah”, ki jih opredeljuje kot izdelke, procese in storitve opredeljen v tehničnem standardu ISO 14034: ravnanje z okoljem: ETV.

Poleg tega bi lahko bil prispevek ETV v sistem BREF in IED preko izmenjave informacij iz pridobljene baze podatkov s kategorizacijo ali je bila tehnika oziroma tehnologija navedena v bazi podatkov ETV, usmerjena za uporabo v določeni panogi oziroma sektorju in ali je bila razvita posebej za vključitev v sistem BREF. Vzajemno, pa bi generalno Tajništvo sistema ETV z uradom IPPC lahko izmenjalo informacije o ključnih kazalnikih okoljskih problematik (KEI) za vsak sektor, ki ga naslavlja BREF, ki so tudi jasno dokumentirane na spletnih straneh urada IPPC oziroma Direktorata za okolje (GD ENV). Ti ključni kazalniki uspešnosti bi lahko nakazali pot ali poudarili potrebo po razvoju tehnologij ali tehnik tam, kjer bi lahko uporabili že razvite tehnologije ETV.

Naše sodelovanje se bo zagotovo še nadaljevalo, tudi z vključitvijo sekretariata EU ETV. Vloga LIFEproETV lahko služi kot katalizator pri spodbujanju priložnosti, ki jih ponuja povezava ETV z IED in BREF do ponudnikov tehnologij, ki industriji ponujajo potencialne tehnologije, ki kandidirajo za BAT.