OBJAVE

NAŠ PRISTOP V 7. KORAKIH

 • OPREDELITEV ZMOGLJIVOSTI ETV ZA SPREJEM IN PRIZNANJE INOVACIJ NA TRGU

  Analizirali bomo ovire in opredelili ključne točke vključno z:
  • določitvijo vrednosti ETV,
  • dopolnjevanjem in sinergijo ETV z drugimi shemami verificiranja,
  • dejavniki v povezavi s trgom in odločevalci,
  • pomanjkljivostmi komunikacij o ETV,
  • primerjalno analizo EU programa ETV z uspešnimi nacionalnimi ETV programi in ETV programi po svetu.

 • VZPOSTAVITEV ADREME DELEŽNIKOV ZA ETV

  Za skupno raziskavo potenciala ETV in sooblikovanje najučinkovitejših načinov sprejema in prepoznavanja na trgu bomo:
  • vzpostavili skupnost zainteresiranih deležnikov za ETV,
  • z njimi sodelovali prek projektnih dogodkov in družabnih medijev.

 • VZPOSTAVITEV UGODNEGA OKOLJA ZA PODPORO ETV

  Razvili in promovirali bomo:
  • kratke napotke odločevalcem kako vključiti ETV v širši okvir orodij, ki podpirajo inovacije v malih in srednjih podjetjih (MSP), ter kako razviti boljše povezave z okoljsko zakonodajo in politikami EU in držav članic,
  • smernice o uporabi ETV za javne naročnike, kjer ETV lahko postane gonilno sredstvo za zeleno javno naročanje.

 • VZPOSTAVITEV EVROPSKE MREŽE ETV CENTROV ZNANJA

  Zagotovili bomo, da bodo informacije o ETV tam, kjer mala in srednja podjetja iščejo največ podpore:
  • s sodelovanjem z evropskimi in nacionalnimi organizacijami za podporo podjetjem za vzpostavitev ETV centrov znanja,
  • z zagotavljanjem ustreznega znanja in gradiv o ETV vsem članom.

 • RAZVOJ IN ZAČETEK ETV PLATFORME ZNANJA

  Ustvarili bomo ustrezno digitalno okolje za ETV, prilagojeno informacijskim potrebam različnih zainteresiranih strani, da bodo lahko učinkovito uporabljali orodje, vključno z:
  • zbirko informativnega gradiva o ETV,
  • ETV vodnikom za ponudnike tehnologij,
  • hitrim preverjanjem ustreznosti tehnologij za ETV s spletnimi orodji.

 • GRADITEV SPRETNOSTI IN ZMOGLJIVOSTI

  Dostop do storitve ETV bomo v EU poskušali razširiti:
  • s povezovanjem z zainteresiranimi subjekti, da postanejo organi za preverjanje okoljskih tehnologij in organi za akreditacijo,
  • subjektom bomo omogočili spletne seminarje o tem, kako se pripraviti na akreditacijo in kako vzpostaviti ustrezne akreditacijske sheme.

 • DVIG OZAVEŠČENOSTI IN SPODUJANJE ETV

  Za ozaveščanje in promocijo ETV bomo:
  • razvili načrt za splošno sprejetje in prepoznavanje ETV na trgu,
  • oblikovali model ETV promocijske kampanje,
  • izvedli 6 ETV promocijskih kampanj na Poljskem, v Italiji, Španiji, Franciji, Sloveniji in na Madžarskem,
  • izdelali smernice za promocijo ETV, katere bodo temeljile na pridobljenih izkušnjah v predstavitvenih kampanjah, ter jih promovirali v druge države in organizacije, ki bi se želele vključiti v promocijo ETV.

Naši rezultati

ETV skupnost

ETV je odlična shema, ki ponuja številne koristi za različne akterje na EU, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Pomaga tržnim inovacijam, zagotavlja zeleno učinkovitost tehnologij, olajša izvajanje okoljske, podnebne in inovacijske politike, poenostavlja naložbe in zagotavlja dokaze v podporo trajnostnemu financiranju.

LIFEproETV bo dosegel ključno občinstvo, ga združil in sodeloval pri skupnem raziskovanju potenciala za ETV ter oblikovanju njegove tržne sprejemljivosti in prepoznavnosti.

LIFEproETV bo naročnikom in ponudnikom nudil smernice in promoviral koristi ETV pri javnih razpisih in naročilih, npr. občin in gospodarskih javnih služb.

ETV v javnih naročilih

Kupna moč javnih kupcev v EU predstavlja 14% BDP, zato je uporaba ETV pri javnih razpisih in naročilih močan dejavnik za tržno prepoznavnost in uveljavitev sheme. Evropski zeleni dogovor spodbuja in pooblašča javne kupce, da oddajajo javna naročila, ki vsebujejo zanesljive informacije o vplivu izdelka ali tehnologije na okolje. Pričakuje se, da bodo merila in cilji zelenega javnega naročanja kmalu postali obvezni za javne kupce. ETV že izpolnjuje merila kot verodostojen vir informacij, ki zagotavljajo tako zanesljiv dokaz tehnične in funkcionalne učinkovitosti tehnologije, kot tudi njene okoljske učinkovitosti.

Preslikava konkurence, sinergij in prepoznavnosti ETV

Vzpostavljeni sistemi certificiranja in drugi okoljski programi, bodisi zakonsko predpisani bodisi prostovoljni, so pogosto konkurenca ETV. Ponudniki tehnologij se morajo odločiti, katera shema certificiranja ali preverjanja jim bo prinesla največjo dodano vrednost pri uspešni uvedbi njihove tehnologije ali povečanju njihovega ugleda na konkurenčnem trgu. Hkrati se bo privlačnost ETV programa še povečala, če bo združljiv z drugimi okoljskimi shemami kot je npr. EMAS sistem ali sistem ravnanja z okoljem po ISO 14000.

LIFEproETV bo poskušal opredeliti možne sinergije in prekrivanja okoljskih shem z ETV za različna tehnološka področja, da bi ugotovil niše, v katerih lahko pomaga ponudnikom tehnologij. Predstavil bo tudi možne scenarije medsebojnega prepoznavanja rezultatov preverjanja učinkovitosti, da bi omogočili skupno načrtovanje in izvajanje certificiranj in preverjanj. Takšne sinergije bi lahko bile tudi priložnost za organe testiranja in certificiranja, da razširijo svojo ponudbo, medtem ko ponudniki tehnologij, ki vlagajo zahteve za obvezno certificiranje, lahko prihranijo čas in denar.

LIFEproETV bo identificiral politike in programe na ravni EU in na nacionalni ravni držav, ki sodelujejo v projektu, ter razvil kratke napotke za vzpostavitev ETV uporabe za zainteresirane strani in nosilce odločitev. Na ta način bo predstavil različne možnosti za vključitev ETV programa v širši okvir orodij, ki podpirajo inovacije malih in srednjih podjetij ter razvijajo tesnejše povezave z okoljsko zakonodajo EU in držav članic.

Ugoden političen prostor

Kljub očitnim koristim, ki temeljijo na sistemu ISO in za njim stoječemu EU programu, ETV ni dovolj prepoznaven in povezan z okoljsko in inovacijsko politiko. Zelena ponudba in nova evropska industrijska strategija poudarjata potrebo po modernizaciji industrij, ki temeljijo na razvoju in uvajanju nizkoenergijskih tehnologij, zmanjševanju odpadkov in se izogibajo onesnaževanju v skladu s cilji industrijske, okoljske, podnebne in energetske politike.

ETV lahko močno prispeva k prehodu na bolj krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo, na katero se sklicujejo EU in nacionalni programi, ki preko spodbujanja inovacij izboljšujejo okoljsko ozaveščenost industrij, opredeljujejo zahteve glede zmogljivosti tehnologij, spodbujajo razvoj in inovacije ter zeleno javno naročanje.

Zmogljivost, spretnost in ETV baza znanja

Poleg ugodnega političnega prostora je za široko uporabo ETV potrebno okrepiti spretnosti, znanje in infrastrukturo, kar bo omogočilo trajnost sistema. Ponudniki tehnologij morajo bolje razumeti, kaj jim ETV pomaga doseči in na kakšen način, medtem ko kupci tehnologij potrebujejo znanje o shemi, njenih vrednotah, kakovosti in verodostojnosti.

Standard ISO 14034, na katerem temelji sistem ETV, je tehnološko nevtralen, kar omogoča verifikacijo različnih vrst tehnologij, ki manj obremenjujejo okolje kot klasične tehnologije oziroma omogočajo merjenje parametrov vpliva na okolje. Vendar pa je za ustvarjanje širokih možnosti preverjanja potrebno zgraditi ustrezno infrastrukturo za testiranje in zmogljivosti, ki so na voljo ponudnikom tehnologije, kateri ponujajo inovacije na novih tehnoloških področjih ETV in v različnih državah.

LIFEproETV bo ponudil paket navodil za ponudnike tehnologij, ki ga bo spremljalo enostavno orodje za oceno tehnologije. To jim bo omogočilo preverjanje v kolikor je njihova tehnologija ustrezen kandidat za verifikacijo ter oceno koristi morebitnega preverjanja. Pomagal jim bo, da se bodo vnaprej pripravili na vključitev ETV kot del strateškega pristopa k trženju nove rešitve, kar jim bo skrajšalo pot, zmanjšalo čas, znižalo stroške potrebne za uveljavitev nove tehnologije. V okviru ETV baze znanja bo pripravljen sklop informativnih gradiv prilagojen različnim skupinam zainteresiranih strani. Izvedla se bo vrsta spletnih seminarjev namenjenih organizacijam za podporo podjetjem ki sodelujejo kot ključni subjekti pomoči podjetjem ob vstopu s svojimi inovacijami na trg. Za okrepitev infrastrukturne osnove ETV bo LIFEproETV omogočil izobraževanja za zainteresirane subjekte in akreditacijske organe, da postanejo bodoči organi za preverjanje in vzpostavijo akreditacijsko shemo.

LIFEproETV bo ustanovil evropsko mrežo ETV centrov znanja, ki bo vključevala organizacije za podporo podjetjem in jih opremil z ustreznim znanjem in gradivi z informacijami o ETV na mestih, kjer MSP najbolj iščejo podporo pri reševanju izzivov za prodor inovacij na trg.

Mreža ETV centrov znanja

Da bi zagotovili splošno prepoznavnost in sprejemljivost ETV, je ključno, da zagotovimo univerzalen in enostaven dostop do informacij. Trenutno je pridobivanje informacij o ETV prek spletnega mesta ali stika z organi za preverjanje mogoče le, če dobavitelji poznajo ETV.

ETV platforma znanja

Trenutno je dostop do informacij o ETV oviran zaradi prevelike razpršenosti. To velja tako za informacije, ki so pomembne za dobavitelje, ki želijo verificirati svojo tehnologijo, kakor tudi za kupce tehnologij ter subjekte, ki jih zanima pridobitev statusa verifikacijskega organa.

LIFEproETV bo omogočil ETV platformo znanja – digitalno okolje, ki zbira obstoječe informacije in vire o shemi in bo razvita v projektu. Informacije in viri bodo združeni v platformi v skladu s potrebami določenih ciljnih skupin, da bodo imele enostaven dostop do “vsega, kar morate vedeti o ETV”.

LIFEproETV bo skupaj z zainteresiranimi stranmi razvil načrt za splošno sprejetje in prepoznavanje ETV na trgu, na podlagi katerega bomo oblikovali ETV promocijsko kampanjo. Model bo vpeljan preko šestih demonstracijskih ETV promocijskih kampanj: na Poljskem, v Italiji, Španiji, Franciji, Sloveniji in na Madžarskem. Na podlagi izkušenj iz predstavitvenih kampanj bomo izdelali smernice za druge države in organizacije, ki bi se še želele vključiti v promocijo ETV.

Promocijske kampanje in smernice za ETV

Za večjo prepoznavnost sistema ETV, ki temelji na standardu ISO 14034, so na trgu potrebne intenzivne promocijske in diseminacijske aktivnosti. Cilj mora biti vzpostavitev prepoznavnosti in ustvarjanje močne blagovne znamke ter konkreten poslovni primer za ETV. Ti ukrepi bi morali vključevati kupce in ponudnike tehnologije ter druge zainteresirane strani, kot so programi za podporo inovacij, nadzorni organi, odločevalci in vlagatelji.

Kontakt

Izabela Ratman – Kłosińska LIFEproETV koordinator Inštitut za ekologijo industrijskih območij i.ratman-klosinska@ietu.pl

Sledi nam na Twitterju

Twitter feed is not available at the moment.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta projekt je financiran iz programa Evropske unije LIFE pod številko LIFE19 GIE/PL/000784, iz Nacionalnega sklada za varstvo okolja in upravljanje voda (Poljska), Ministrstva za kmetijstvo, Madžarska in z lastnimi sredstvi partnerjev.