Budowanie wartości rynkowej systemu ETV w kontekście ESG i Zielonej Taksonomii UE

Wyzwaniem podjętym w Mapie drogowej dla akceptacji i uznania przez rynek weryfikacji technologii środowiskowych ETV w Polsce jest umiejscowienie systemu ETV w krajowym ekosystemie finansowania i raportowania zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę znaczenie i wpływ

  • Dyrektywy w sprawie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD):
  • Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS)
  • Zielonej Taksonomii UE

na politykę inwestycyjną przedsiębiorstw, politykę finansowania publicznych i prywatnych dostawców funduszy (banków, operatorów publicznych systemów finansowania) oraz procesy wdrażania nowych technologii środowiskowych w przedsiębiorstwach zgodnie z ich planami transformacji w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Nasza mapa drogowa koncentruje się w szczególności na temacie „zrównoważonej gospodarki wodnej” ze względu na jej znaczenie dla przemysłu i społeczeństwa oraz związane z nią wyzwania w zakresie: dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, niedoboru wody, odzysku surowców ze ścieków, recyklingu wody. Chociaż zielona taksonomia UE i ESRS odnoszą się do zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej niezależnie od rodzaju technologii stosowanych do osiągnięcia wartości wskaźników i celów, to jednak osiągnięcie zgodności z technicznymi kryteriami taksonomii może oznaczać konieczność wdrożenia nowych, wysokosprawnych technologii środowiskowych skutkujących zmniejszeniem wpływu na środowisko.

W przypadku użytkowników i nabywców technologii, ETV może pomóc w podejmowaniu decyzji zakupowych w celu wyboru skutecznych i skalowalnych technologii, które poprawiają efektywność środowiskową, uwzględniają pojawiające się regulacje i spełniają oczekiwania interesariuszy. Może być również wykorzystywany do udowodnienia poprawy efektywności środowiskowej ich działalności i łańcuchów wartości dzięki innowacjom, np. na potrzeby sprawozdawczości ESG lub wykazania zgodności z technicznymi kryteriami taksonomii. Wreszcie, ETV może być również wykorzystywany do tworzenia sieci wartości i zrównoważonych łańcuchów dostaw, wykorzystując system ETV jako mechanizm umożliwiający wielostronną akceptację protokołów testowania efektów działania zielonych innowacji i wyników ich weryfikacji.

Dla inwestorów i instytucji finansujących ETV oferuje przydatny system wspierający zmniejszanie ryzyka decyzji inwestycyjnych i finansowych dotyczących zielonych innowacji oraz służący jako dowód pomagający zapewnić, że decyzje dotyczące inwestycji i wsparcia finansowego są zrównoważone środowiskowo i skutkują zmniejszonym wpływem na środowisko.