Spotkanie konsorcjum projektu LIFEproETV

Przez ostatnie dwa dni konsorcjum projektu LIFEproETV prezentowało i omawiało wyniki działań przygotowawczych realizowanych w ramach projektu w celu określenia potencjału akceptacji ETV na rynku.

Wspólnie wiele się nauczyliśmy od czasu rozpoczęcia projektu, odkrywając możliwości, jakie oferuje ETV w zakresie wspierania polityk środowiskowych, klimatycznych i innowacyjnych na poziomie UE, a także w krajach, w których projekt jest realizowany. Podsumowanie naszych ustaleń jasno pokazuje różne możliwości wykorzystania ETV do ułatwiania procedur administracyjnych związanych z wdrażaniem nowych technologii, potwierdzania zgodności działania technologii z prawnie uregulowanymi wymaganiami lub ułatwiania dokonania wyboru najkorzystniejszych technologii w celu zaspokojenia określonych potrzeb różnych gałęzi przemysłu. Omówiliśmy również, w jaki sposób ETV może wspierać Zielone Zamówienia Publiczne.

Porównanie EU ETV z systemami ETV działającymi na poziomie krajowym w Europie i na świecie wykazało, że silne odniesienie do ETV w przepisach środowiskowych i zamówieniach publicznych jest kluczowe dla wykorzystania ETV na rynku i bardzo istotne dla wiarygodności systemu, gwarantowanej przez zarządzające nim agencje publiczne.  Przedstawiono również interesujące wnioski dotyczące analizy stanu konkurencji dla ETV.

W niektórych obszarach, takich jak woda lub energia, ETV spotyka się z silną konkurencją ze strony obowiązkowych lub dobrowolnych systemów potwierdzania zgodności działania technologii z prawnie uregulowanymi wymaganiami, podczas gdy w innych obszarach, w których efekty działania technologii można potwierdzić przy pomocy mniejszej ilości systemów weryfikacji np. w obszarze technologii rekultywacji gleby, ETV może zyskać bardzo silną pozycję rynkową ze względu na brak konkurencji. Biorąc pod uwagę fakt, że kwestie takie jak kompatybilność i dostępność należą do kluczowych czynników postrzegania wartości ETV, LIFEproETV pracuje nad broszurą demonstrującą potencjał uznawania danych z testów sprawności technologii, wymaganych dla testów zgodności, na potrzeby ETV. Dotyczy to w szczególności obszarów technologii, w których ETV ma dużą konkurencję, jednak nadal może stanowić wartość dodaną potwierdzającą deklaracje właściciela technologii i informacje o jej sprawności, których systemy zgodności nie zapewniają.

Na koniec dużo debatowaliśmy nad tym, jak sprostać wyzwaniu jakim jest promocja naszego projektu i ETV w dobie pandemii COVID-19, jako że spotkaniami wirtualnymi nie da się w pełni zastąpić bezpośredniej interakcji z interesariuszami, zwłaszcza że wszyscy są już znużeni webinariami.

Jako konsorcjum naprawdę tęsknimy za spotkaniami twarzą w twarz oraz mamy nadzieję, że nasze następne spotkanie NIE będzie wirtualne.