Dodatkowe punkty dla wnioskodawców programu NFOŚiGW „Innowacje dla Środowiska” posiadających Świadectwo Weryfikacji ETV

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił nowy program finansowy pn. „Innowacje dla Środowiska” o budżecie 2 mld. zł, na wsparcie projektów związanych z ochroną środowiska oraz poprawą jakości powietrza, wody i gleby poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Celem programu jest wykorzystanie innowacyjnych technologii, które przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju.

W ramach programu „Innowacje dla Środowiska” dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, a także jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowania w wysokości  od kilku do kilkunastu milionów złotych można otrzymać w formie pożyczek rynkowych lub preferencyjnych, premii innowacyjnej, a nawet umorzeń.

Wnioskodawcy, którzy przedłożą Świadectwo Weryfikacji ETV dla technologii objętej wnioskiem mogą liczyć na dodatkowe punkty przy ocenie wniosku, poprzez spełnienie kryterium  oceny pn. „Innowacyjność rozwiązania będącego przedmiotem przedsięwzięcia”.

ETV (ang. Environmental Technology Verification) to procedura weryfikacji technologii środowiskowych, która ma na celu ocenę i potwierdzenie ich skuteczności oraz wiarygodności. Weryfikacja ETV polega na przeprowadzeniu niezależnych badań i testów, aby ocenić, czy dana technologia spełnia określone wymagania i normy środowiskowe.

Przedsiębiorcy zyskują dodatkowo możliwość uzyskania zwrotu poniesionych kosztów badań oraz kosztów związanych z weryfikacją ETV. Świadectwo Weryfikacji ETV powinno zostać wystawione przez Jednostkę Weryfikującą, akredytowaną na zgodność z normą ISO 17020 dla jednostki inspekcyjnej typu A do przeprowadzania weryfikacji ETV, nie wcześniej niż w 2021 r. Okres kwalifikowalności dla przedmiotowych kosztów rozpoczyna się 1 stycznia 2020 r.

Aktualnie trwa pierwszy nabór wniosków w ramach programu „Innowacje dla Środowiska” i trwa do 31.03.2023 r. Szczegółowe informacje na temat zasad programu dostępne są na stronie NFOŚiGW.

Zachęcamy również, do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi procesu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV na stronie: https://etv.ietu.pl/